Từ vựng tiếng anh – Thuyết minh – Phần 1: Thập cẩm

1
3Từ vựng tiếng anh – Thuyết minh tiếng việt :))
kitchen /’kit∫in/
dining-room /’dainiη,rʊm/
bath-room /’bɑ:θrum/
bedroom /’bedrʊm/ /’bedru:m/
shower-room /’∫aʊə[r] rʊm/
study-room /’stʌdi rʊm/
living room /’liviηru:m/
lounge /’laʊndʒ/
toilet /’tɔilit/
hall /hɔ:l/
yard /ja:d/
garage /’gærɑ:ʒ/ /’gæridʒ/ /gə’rɑ:ʒ/
basement /’beismənt/
hallway /’hɔ:lwei/
garden /’gɑ:dn/
cabinet /’kæbinit/
bowl /bəʊl/
blanket /’blæŋkit/
carpet /’kɑ:pit/
curtain /’kɜ:tn/
cushion /’kʊ∫n/
duvet /’du:vet/
mattress /’mætrəs/
pillow /’piləʊ/
pillowcase /’piləʊkeis/
rug /rʌg/
sheet /∫i:t/
tablecloth /’teiblklɒθ/
towel /’taʊəl/
wallpaper /’wɔ:lpeipə[r]/
bath /bɑ:θ/
dustbin /’dʌstbin/
broom /bru:m/
bucket /’bʌkit/
coat-hanger /’kəʊt,hæŋə[r]/
door-handle /’dɔ:hændl/
door-knob /’dɔ:nɒb/
doormat /’dɔ:mæt/
dustpan /’dʌstpæn/
ironing board /’aiəniη bɔ:d/
mop /mɒp/
ornament /’ɔ:nəmənt/
painting /’peintiŋ/
picture /’pikt∫ə[r]/
plug /plʌg/
socket /’sɒkit/
poster /’pəʊstə[r]/
sponge /spʌndʒ/
tap /tæp/
torch /tɔ:t∫/
vase /vɑ:z/ /veis; veiz/

Nguồn: https://uwallpaperhd.com/

Xem thêm bài viết khác: https://uwallpaperhd.com/hoc-tieng-anh/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here